procurement

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ 


สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ สังกัดสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN-KMITL) ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

     1. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร

          1.1 อาจารย์      จํานวน 5 อัตรา

          1.2 นิติกร      จํานวน 1 อัตรา

          1.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      จํานวน 1 อัตรา

          1.4 นักวิชาการเงินและบัญชี      จํานวน 1 อัตรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง : download