• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง KOSEN-KMITL แบบออนไลน์

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ทางสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. จัดประชุมผู้ปกครอง

ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ผ่าน ZOOM

โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการสถาบันโคเซ็นแห่งสจล.

และ Prof. Dr. Yasunori Ando Captain of Thai KOSEN Project 

กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองทั้ง 3 ชั้นปี
ข่าวล่าสุด