• 02-3298000
  • Chao Phya Surawongwaiwat (Worn Bunnag) Convention Hall 1 Chalong Krung, 1 Alley, Lat Krabang Bangkok, Thailand

Congratulations to first runner-up WRG 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในรายการแข่งขันรายการ "Incredible Machine" งาน WRG 2023 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 24 ทีม
โดยรายชื่อสมาชิกแข่งขันมีดังต่อไปนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นางสาวเขมกวี เมธีสุวกุล
นางสาวเพียงเพชร วราธนากร
นางสาวณิชาภัทร ลวิตพิชยวงศ์
นางสาวปรียาภัสสร์ มีสวัสดิ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
นางสาวขวัญหทัย เอารัตน์
นางสาวพรหมพร วุฒิพิพัฒนพงศ์
นางสาวพัณณ์ชิตา เสถียรวราภรณ์
นางสาวอภิสราพร ดวงมาตย์พล
การเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีแก่นักศึกษา ทางสถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาสามารถนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมให้ดียิ่งขึ้นไป
"You did it !"
photo by: PhotoandFilmKOSEN-KMITL Club
LATEST NEWS