KOSEN-KMITL

HIGHLIGHT

1.KOSEN-KMITL เป็นการตกลงระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทย ที่จะให้คุณภาพของ KOSEN-Kmitlเหมือน KOSEN ญี่ปุ่น ทุกประการ

2.ทุกวิชาจะสอน โดย Professor KOSEN

3.ในระหว่างการเรียน จะมีโอกาสไปเรียนที่ KOSEN ญี่ปุ่นในบางภาคเรียน

4.KOSEN-KMITL ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอุตสาหกรรมขั้นนำของญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ จะรับเข้าทำงานทันที ในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนทุนเรียนอย่างเต็มที่

5.รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนทุนเรียนอย่างเต็มที่

6.เมื่อเรียนจบ นอกจากจะเข้าทำงานโดยตรงทันที ทุกคนมีโอกาสได้ศึกษาต่อทั้งในไทยและในญี่ปุ่น เป็นอย่างดี

7.KOSEN-KMITL เป็นโครงการเดียวกับที่ให้ทุน นักเรียน ม.3 จะไปเรียนที่ KOSEN ญี่ปุ่น และส่วนหนึ่งกลับมาเป็นอาจารย์ที่ KOSEN-KMITL แต่จะสนับสนุนให้ผู้ที่จบ KOSEN-KMITL เข้าทำงานในบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของญี่ปุ่น


NEWS /

view all
ABOUT
สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ KOSEN-KMITL เป็นคำตอบให้กับการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติและช่างเทคนิควิศวกรรม เนื่องจากการเรียนการสอนของ KOSEN-KMITL จะเน้นการทดลองวิทยาศาสตร์ การฝึกอบรมทักษะที่เหมาะสมกับการผลิตในอุตสาหกรรม เน้นการจัดการศึกษาให้นักศึกษามีพื้นฐานวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ที่เข้มแข็ง เน้นการเรียนรู้พร้อมปฏิบัติจริง (Problem-Based Learning) และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (Work-Integrated Learning) โดยนำโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนและการทำวิจัยเพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรมและการสร้างนวัตกรรมใหม่ตามแนวทาง Monozukuri หลักสูตรที่เข้มข้นและคณาจารย์ที่มีคุณภาพของ KOSEN-KMITL จะช่วยผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม เป็นการสร้างงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง หลักสูตรใน KOSEN-KMITL จะส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งการเรียนเป็นการเรียนแบบบรรยาย การปฏิบัติจริง และการทำวิจัย ในหลักสูตรประกอบด้วยการเรียนในกลุ่มวิชา ดังนี้

  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรของสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น
  • กลุ่มวิชาตามหลักสูตรวิศวกรรม ได้แก่ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หรืออื่น ๆ
  • กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับกลางขั้นสูงหรือเทียบเท่าการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2
kosen kmitl
kosen kmitl

1962

Year
Established

51

National
KOSEN

3

Public KOSEN

3

Private
KOSENPROJECT

CONTACT
KOSEN-KMITL Office/ HM-Building

King Monkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Faculty of Engineering, HM-building, Floor 2

1 Chalongkrung Rd.

Ladkrabang, Bangkok 10250

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร HM ชั้น 2

google map: https://goo.gl/maps/C7p1Yg2CBdxk9PeK7


Tel:  02-329-8000 ต่อ 3848