• kosen@kmitl.ac.th
  • 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
Thumb

27Jan 2020


สถานศึกษาวิศวกรรมศาสตร์โคเซ็น

สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็น “ประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed country)” ที่มีรายได้สูง โดยเฉลี่ยประมาณ 15,000 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี หรือประมาณ 500,000 บาทต่อคนต่อปี ขึ้นไป

ในปี 2562 ประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 7,000 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี หรือประมาณ 200,000 บาทต่อคนต่อปี อยู่ในกลุ่ม “ประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle-income country)” จึงจะต้องพัฒนาประเทศให้มีรายได้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้จากการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เพราะเป็นภาคที่ทารายได้ให้ประเทศในสัดส่วนที่มากที่สุด จึงมีแผนการพัฒนาให้มีการลงทุนต่อยอดในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง และให้มีการสร้างนวัตกรรมเป็นของประเทศไทยมากขึ้น เพื่อทาให้ประเทศมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC


    สามารถอ่านเพื่มเติมได้ที่ : ดาวน์โหลดเอกสาร