• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

KOSEN-KMITL TAKE #2/64 หลักสูตร และความเป็นอยู่ในรั้วสถาบัน (11 August 2021)

KOSEN-KMITL TAKE #2/64 หลักสูตร และความเป็นอยู่ในรั้วสถาบัน (11 August 2021)