• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 2

👏🌟 ✨ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 2 🌟 ✨👏 🔶 1. นายฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย์ 🔷 🔶 2. นายนิธิศ ดีด่านค้อ 🔷 🔶 3. นายภาสกร เหลี่ยมเพชร 🔷 😍เข้าร่วมการประกวด "สิ่งประดิษฐ์จากห้องปฏิบัติการ FABLab" ภายใต้แนวคิด 30 ปี สำนักหอสมุดกลาง Central Library Of KMITL : การเปลี่ยนแปลงห้องสมุดที่เป็นมากกว่าห้องสมุด ที่ผลิตหรือจำหน่ายอยู่แล้ว หรือ เป็นไอเดีย/ความคิดใหม่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 😍ได้รับ🥉รางวัลที่ 3 : FABLab03 FABLab03 : https://qrgo.page.link/KB8EW 🧑🏽‍🚀ลิ้งประกาศผลการประกวด "สิ่งประดิษฐ์จากห้องปฏิบัติการ FABLab" ภายใต้แนวคิด 30 ปี สำนักหอสมุดกลาง : https://www.facebook.com/125860790764778/posts/6754000831284041/
ข่าวล่าสุด