• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

นักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มแรก เนื้อหาโดยสรุป: ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน สจล. หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564


นักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.  ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มแรก 

ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน สจล. หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 

โดยได้รับความอนุเคราะห์วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จาก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ตามโครงการ“วัคซีนไฟเซอร์” ให้แก่นักเรียน เด็กและเยาวชนในกลุ่มอายุ 12-17 ปี ทั่วประเทศ

ตามที่คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อนุญาตให้วัคซีนไฟเซอร์ฉีดกับเยาวชนอายุ 12-17 ปี 11 เดือน 29 วัน หรือ 18 ปีบริบรูณ์ได้


   


     

ข่าวล่าสุด