• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

การประชุมประจำปีระหว่าง NIT และ KMITL

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการประชุมประจำปีผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับสถาบัน National Institute of Technology (NIT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำ ปี 2564 และการดำเนินงานในอนาคตของสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.(KOSEN-KMITL) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ร่วมเป็นประธานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 
เวลา 14.00-15.00 น.ข่าวล่าสุด