• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

นักศึกษา KOSEN-KMITL ชั้นปีที่ 1 รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

นักศึกษา KOSEN-KMITL ชั้นปีที่ 1 รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร 
ที่ศูนย์การศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่เวลา 9.30 - 12.30 น. ข่าวล่าสุด