• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

พิธีส่งมอบงานถ่ายโอนภารกิจและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

✨พิธีส่งมอบงานถ่ายโอนภารกิจและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น✨

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี (อธิการสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.) พร้อมด้วย ,รศ.ดร.สุวิพล สิทธิชีวภาค (รองอธิการ) ,ผศ.ดร. ดร. ณัฐวุฒิ เดไปวา (ผู้ช่วยอธิการ) ,ผศ.ดร. วรีสา ชูวัฒนกูล (รักษาการผู้ช่วยอธิการ ) ,Prof. Dr. ANDO Yasunori  (Captain of Japanese  professors) ,
Prof. Dr.ABURATANI   Hideaki (Curriculum Coordinator)  ,Prof. TAKASHIMA Takaaki  (Program manager)

ร่วมพิธีส่งมอบงานถ่ายโอนภารกิจและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ทาง Facebook Page “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
Link 👉 https://www.facebook.com/MHESIThailand/

และการเสวนา “Thai KOSEN : มิติใหม่สร้างคนสู่อุตสาหกรรมไทย” ในเวลา 14.30 - 16.00 น.
Keynote speaker 👉 Prof. Hideaki ABURATANI
(Electrical and Electronic Engineering, Kiyakyushu National College of Technology, Japan) 
Special presentation 🔸 Story of KOSEN🔸


✨Special guests✨

🟢 ดร.ชิต เหล่าวัฒนา (Executive Advisor สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก)

🟢 นางสาวลัดดา โรจนาวิไลวุฒิ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดินและอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

🟢 นายสมยศ รุจิวงศ์โรจน์ (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Tokyo Seisakusho (Asia) Co., Ltd. & TS Corporation (Asia) Co., Ltd.)

ดำเนินรายการโดย 🎤 นายพรชัย ยงวัฒนสุนทรข่าวล่าสุด