• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

การดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 5)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel: 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
Website: kosen.kmitl.ac.th
Facebook: KOSEN-KMITL
E-mail: kosen@kmitl.ac.th
ข่าวล่าสุด