• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประชุมผู้ปกครอง - KOSEN KMITL Family 2565

สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ณ ห้อง Slope 3 อาคารเรียน 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 -16.30 น. ที่ผ่านมา
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล
รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาทุกชั้นปี
ในการนี้ทางสถาบันโคเซ็นได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักศึกษาเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองเป็นอย่างดี
ซึ่งการจัดประชุมผู้ปกครองเป็นไปเพื่อให้ทางสถาบันฯ และผู้ปกครอง ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมไปถึงรายงานผลการเรียนและความประพฤติของนักศึกษา เพื่อหาแนวทางและร่วมมือกันระหว่างสถาบันฯ และผู้ปกครอง ในการแก้ปัญหาและพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน การวัดผล การประเมินผลการเรียน ตลอดจนความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบันฯ และผู้ปกครองอย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข่าวล่าสุด