• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบแรก


สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบแรก

 

ตามที่สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ดําเนินการสอบ คัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นั้น

บัดนี้ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ประมวลผลการ สอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จํานวน 302 คน ดังรายละเอียด ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ นักเรียนที่มีผลการสอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกทุกคน ต้องสมัครสอบรอบสองทางเวปไซด์ www.kosen.kmitl.ac.th ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และชําระเงินค่าสมัคร สอบจํานวน 300.00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่บัญชี 693-0-31296-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 หากไม่โอนเงินชําระค่าสมัครสอบ ภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบรอบแรก Download

คู่มือการสมัครสอบ Download

ข่าวล่าสุด