• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
  • kosen@kmitl.ac.th
  • 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226