• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

การสมัครรอบสองเพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันโคเซ็น สจล. ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดการสอบตามข้อมูลด้านล่าง 


** หากติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรับสมัครหรือระบบรับสมัคร แจ้ง admin ได้ครับ ที่ line kamonth ** 

1. สาขาที่เปิดรับสมัครนักศึกษา

-  สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

-  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

2. รายวิชาสอบ

-  วิชาคณิตศาสตร์

-  วิชาวิทยาศาสตร์

 

3. กำหนดการวันสอบ

หัวข้อ

เวลา

ผู้เข้าสอบเริ่มเข้าห้องสอบ

08.00 - 08.10 น.

ผู้คุมสอบเริ่มอธิบายรายละเอียดการสอบและกฎระเบียบ

08.10 - 08.30 น.

เริ่มสอบ วิชาคณิตศาสตร์

08.30 - 10.00 น.

พัก

10.00 - 10.15 น.

ผู้คุมสอบเริ่มอธิบายรายละเอียดการสอบและกฎระเบียบ

10.15 - 10.30 น.

เริ่มสอบ วิชาวิทยาศาสตร์

10.30 - 12.00 น.

 

4. กำหนดการสมัครสอบรอบสอง

1. นักเรียนที่มีผลการสอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกทุกคน ต้องสมัครสอบรอบสองทางเว็บไซต์ www.kosen.kmitl.ac.th ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2565 และชําระค่าธรรมเนียมสมัครสอบจํานวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่บัญชี 693-0-31296-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 24.00 น.

**การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบและส่งหลักฐานการโอนเงินในระบบรับสมัครเรียบร้อยแล้ว**

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ในวันที่ 6 มกราคม 2566

3. สอบคัดเลือกรอบสอง ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 14 มกราคม 2566

 

5. เอกสารที่ผู้สอบต้องเตรียมมา

1.        บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ

2.        เอกสารประจำตัวผู้เข้าสอบ ที่ระบุรหัสและเลขที่นั่งสอบ พร้อมเซ็นรับรองเรียบร้อยแล้ว (ปริ้นจากเว็บไซต์)

 

6. อุปกรณ์การสอบที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาเอง

1.        ปากกาสีน้ำเงิน หรือปากกาสีดำ

2.        ดินสอที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไป

3.        อุปกรณ์เหลาดินสอ ยางลบ ลิควิด

หมายเหตุ: ควรพกปากกาและดินสอ 2B มามากกว่า 1 ชุดเพื่อป้องกันกรณีอุปกรณ์ชำรุด

 

7. อุปกรณ์ที่ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

1.        โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

2.        นาฬิกาและนาฬิกาข้อมือทุกชนิด

3.        อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด (ยกเว้นน้ำเปล่า)

4.        กระดาษ หนังสือ สมุด เอกสารต่างๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต

5.        กระเป๋าและกล่องดินสอ

6.        ของมีค่าต่างๆ หากมีการสูญหาย ทางสถาบันจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

7.        กรณีผู้เข้าสอบไม่มีผู้ปกครองเดินทางมาด้วย อนุญาตให้ฝากสัมภาระทุกชนิดไว้หน้าห้องสอบและปิดเครื่องมือสื่อสารให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่น ห้ามพกติดตัวโดยเด็ดขาด

 

8. ข้อปฏิบัติในการสอบ

1.        ห้ามกระทำการทุจริตหรือส่อทุจริตใดๆ ในระหว่างการสอบ

2.        ผู้สอบต้องระบายช่องตัวเลือกให้ชัดเจนด้วยดินสอ 2B ขึ้นไป และเมื่อผิดพลาดต้องลบให้สะอาดเท่านั้น

3.        ห้ามเปิดข้อสอบจนกว่าผู้คุมสอบจะอนุญาต

4.        ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังเริ่มการสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ยกเว้นประธานอำนวยการสอบคัดเลือกพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยและได้อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าสอบได้ แต่จะไม่ได้รับการต่อเวลาสอบ

5.        ในระหว่างการสอบจะไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลา ยกเว้นมีกรณีสุดวิสัยต้องเข้าห้องน้ำหรือรู้สึกไม่สบาย อนุญาตให้ออกห้องสอบได้ครั้งละ 1 คน โดยต้องอยู่ในความดูแลของผู้คุมสอบ และไม่เพิ่มเวลาในการสอบให้

6.        ผู้เข้าสอบควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลา เพื่อตรวจสอบที่ตั้งตึกสอบ ห้องสอบ และส่งเอกสารต่างๆ ตามที่แจ้งไว้

7.        ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน

 

9. การทุจริตการสอบ

หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นการทุจริตการสอบทันที และถือว่าผลสอบของผู้นั้นเป็นโมฆะทุกวิชา ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ

1.        เสียงจากโทรศัพท์มือถือ (รวมถึงระบบสั่น) เสียงเตือนจากนาฬิกา ดังขึ้นระหว่างสอบ

2.        การบอกคำตอบแก่ผู้อื่น ให้ผู้อื่นดูคำตอบ หรือ ดูคำตอบจากผู้อื่น (ทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ) รวมถึงการดูคำตอบจากข้อความต่างๆ เช่น กระดาษจด และแอบจดเข้ามาตามสิ่งของและร่างกายในระหว่างสอบ เป็นต้น

3.        เข้าสอบแทนผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นเข้าสอบแทน หรือกรณีที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นผู้เข้าสอบจริง

4.        ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้คุมสอบ

5.        นำข้อสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบหรือ พยายามถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ หรือพยายามคัดลอกข้อสอบ

6.        มีพฤติกรรมที่เป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอื่นๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ

7.        เผยแพร่เนื้อหาของข้อสอบ คำตอบ ทางอินเตอร์เน็ตหรือวิธีอื่นๆ

8.        ให้ความร่วมมือในการทุจริต ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

หากผู้เข้าสอบกระทำการทุจริตจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบทันทีและจะไม่ให้เข้าสอบวิชาที่เหลือ

 
ปิดเวลาการรับสมัครสอบ


Login

Login

Login