KOSEN | Benefits with KOSEN-Kmitl

Benefits with KOSEN-Kmitl

ทุนการศึกษา

  1. ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสถาบัน KOSEN-Kmitl เพื่อศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 จากนั้นศึกษาต่อชั้นปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 48 คน
  2. ประเภทที่ 2 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา KOSEN-Kmitl เพื่อศึกษา ณ KOSEN-Kmitl ตลอดทั้งหลักสูตร จำนวน 440 คน โดยนักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนให้ไปร่วมกิจกรรมที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น
  3. ประเภทที่ 3 นักศึกษาสำเร็จการศึกษาหลักสูตรโคเซ็น 5 ปี ทั้งจากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น (ทุนประเภทที่ 1) และ KOSEN-Kmitl (ทุนประเภทที่ 2) จำนวน 160 คน จะได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับ Advanced Courses (เทียบเท่าปริญญาตรี) อีก 2 ปี และจะได้รับทุนสนับสนุนให้ไปร่วมกิจกรรมที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

นอกจากการเรียนการสอนทางด้านวิชาการแล้ว KOSEN-Kmitl ยังส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยแบ่งเป็นกิจกรรมบังคับ และกิจกรรมชมรม กิจกรรมบังคับจะจัดให้มีกิจกรรมละ 1 ครั้งต่อปี ประกอบด้วย ค่ายเสริมทักษะทางวิศวกรรมที่เน้นกระบวนการคิดตามแนวทาง Monozukuri หรือ Problem-Based Learning และค่ายเสริมความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ และภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการทำงาน สำหรับกิจกรรมชมรมนักศึกษาสามารถเข้าร่วมตามความสมัครใจ โดยจะแบ่งชมรมเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวิชาการ

หน่วยพัฒนาอาชีพ (Career Development Center)

KOSEN-Kmitl จัดให้มีหน่วยพัฒนาอาชีพ หรือ Career Development Center ภายใน KOSEN-Kmitl ทำหน้าที่หลัก 2 ประการคือ การสร้างทักษะทางอาชีพเพื่อสร้างนักศึกษาให้มีความสามารถที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการสร้างความร่วมมือระหว่าง KOSEN-Kmitl และภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

หน่วยพัฒนาอาชีพ (Career Development Center)

KOSEN-Kmitl จัดให้มีหน่วยพัฒนาอาชีพ หรือ Career Development Center ภายใน KOSEN-Kmitl ทำหน้าที่หลัก 2 ประการคือ การสร้างทักษะทางอาชีพเพื่อสร้างนักศึกษาให้มีความสามารถที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการสร้างความร่วมมือระหว่าง KOSEN-Kmitl และภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

KOSEN-Kmitl ให้ประสบการณ์นักศึกษาทุนคนในการเข้ามีส่วนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเริ่มตั้งแต่นักศึกษาอยู่ปี 1 จนถึง ปี 5

  1. ปี 1 และปี 2: เรียนรู้ชีวิตนักศึกษาโคเซ็นจากประสบการณ์ของรุ่นพี่โคเซ็น (KOSEN Alumni) และทัศนศึกษาการทำงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  2. ปี 3: ฝึกงานระยะสั้นในภาคอุตสาหกรรม 1-2 สัปดาห์
  3. ปี 4: ฝึกงานระยะยาวในภาคอุตสาหกรรมในประเทศหรือต่างประเทศ
  4. ปี 5: ทำ ปริญญานิพนธ์โดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตร Advanced Courses

หลังจากสำเร็จการศึกษาจาก KOSEN-Kmitl ร้อยละ 30 ของนักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับ Advanced Courses ณ มหาวิทยาลัยร่วมผลิต เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เป็นเวลา 2 ปี การศึกษาระดับ Advanced Courses จะมุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมโดยการฝึกปฏิบัติงานจริงหรือ Work-Integrated Learning


การพัฒนาครู

บุคลากรใน KOSEN-Kmitl ประกอบด้วยฝ่ายบริหารและครูผู้สอน เพื่อควบคุมคุณภาพของบุคลากรของ KOSEN-Kmitl ให้มีมาตรฐานเดียวกับบุคลากรในสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น บุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและครูผู้สอน ได้รับการฝึกอบรมที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 12 เดือน สำหรับครูในสถาบันไทยโคเซ็นจะทำการสรรหาจากหลายภาคส่วน ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ครูชาวไทยที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกจาก KOSEN-Kmitl ร่วมกับสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น บัณฑิตจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรโคเซ็น 5 ปี และศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตร Advanced Courses 2 ปี จากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น และครูพิเศษจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพต้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยที่จำนวนครูต่อจำนวนนักศึกษาจะให้มีอัตราส่วนไม่เกิน 1 ต่อ 12

การชดใช้ทุน

เมื่อนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา KOSEN-Kmitl สำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย โดยรายละเอียดจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

หมายเหตุ รายละเอียดโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม